กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางพัชรินทร์ พรมสุบรรณ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาววันเพ็ญ อ่อนดี
ครู คศ.3

นางสาวไฉน อรุณเกล้า
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

นางสาวแสงเดือน พลมาก
ครู คศ.3

นางสาวกนกพร นวมนาค
ครู คศ.3

นางสุพัตรา จั่นจีน
ครู คศ.3

นางพชรภรณ์ ระชัน
ครู คศ.3

นางสาวมินตรา คู่นพคุณ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นายภูมิภัทร ภูมิศิริรักษ์
ครู คศ.2

นางสาวจิตรวี เชื้อประทุม
ครู คศ.1