กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางพัชรินทร์ พรมสุบรรณ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาววันเพ็ญ อ่อนดี
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0959409962
อีเมล์ : fuangwan@gmail.com

นางพัชรินทร์ พรมสุบรรณ์
ครู คศ.3

นางสาวไฉน อรุณเกล้า
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
เบอร์โทร : 0856025385
อีเมล์ : chanai_ark@hotmail.com

นางสาวแสงเดือน พลมาก
ครู คศ.3
เบอร์โทร : (+66) 805156558
อีเมล์ : moonlightinky@yahoo.com

นางสาวกนกพร นวมนาค
ครู คศ.3

นางสุพัตรา จั่นจีน
ครู คศ.3

นางพชรภรณ์ ระชัน
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0815323049
อีเมล์ : witcahyapintong2499@gmail.com

นางสาวมินตรา คู่นพคุณ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
เบอร์โทร : 0956402126
อีเมล์ : may_m150@hotmail.com

นายภูมิภัทร ภูมิศิริรักษ์
ครู คศ.2

นางสาวจิตรวี เชื้อประทุม
ครู คศ.1

นางสาวปัญจารีย์ ศรีจันทร์ทับ
ครูผู้ช่วย