พันธกิจ / เป้าประสงค์
พันธกิจ / เป้าประสงค์
พันธกิจ
          1.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพการเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษที่ 21 ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          2.  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียนตามมาตรฐานสากล
          3.  พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา
          4.  การบริหารและการจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ
          5.  พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการประกอบอาชีพตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
          6.  พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครู

เป้าประสงค์
          1.  ผู้เรียนมีคุณภาพการเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษที่ 21 ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          2.  สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียนตามมาตรฐานสากล
          3.  สถานศึกษามีสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อใช้ในการจัดการศึกษาให้เกิดคุณภาพกับผู้เรียน
          4.  สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ
          5.  สถานศึกษามีความสามารถในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการประกอบอาชีพตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
          6.  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพครู

กลยุทธ์
          1.  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพการเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษที่ 21 ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     
          2.  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียนตามมาตรฐานสากล
          3.  ส่งเสริมและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา
          4.  บริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ
          5.  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการประกอบอาชีพตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
          6.  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครู