กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายประกิต โฆสิต
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายอนุวัฒน์ วงศ์จันทรมณี
ครู คศ.3

นายชนินทร์ เกิดผล
ครู คศ.3

นายเอกวัตร แนมมณี
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0805097345
อีเมล์ : akawat_aka@hotmail.com

นายคมกริช แหงมปาน
ครู คศ.2

นายเอกลักษณ์ พลเลิศ
พนักงานราชการ