กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายไพรัตน์ พลอยเจริญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวรัตน์ นพเก้า
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

นางสาวสุมนมานต์ อมรมุนีพงศ์
ครู คศ.2

นายวราศิลป์ อุ่มมี
ครู คศ.1

นายณัฐพันธ์ จันดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นายพนม หวาดเพ็ชร
ครู คศ.1

นางสาวจิรัติกาล ปิ่นดี
ครูผู้ช่วย

นางสาววรรณรัตน์ หลักแหลม
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

นายยุทธนา กรรมสิทธิ์
ครู คศ.1

นางสาวนงนุช เตือนสติ
ครู คศ.1