กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายไพรัตน์ พลอยเจริญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวรัตน์ นพเก้า
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

นางสาวสุมนมานต์ อมรมุนีพงศ์
ครู คศ.2

นายวราศิลป์ อุ่มมี
ครู คศ.1

นายณัฐพันธ์ จันดี
ครู คศ.1

นายพนม หวาดเพ็ชร
ครู คศ.1

นางสาวจิรัติกาล ปิ่นดี
ครู คศ.1

นางสาววรรณรัตน์ หลักแหลม
พนักงานราชการ

นายยุทธนา กรรมสิทธิ์
ครูชำนาญการ
อีเมล์ : kammasit321@gmail.com

นางสาวนงนุช เตือนสติ
ครู คศ.2