กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายไพรัตน์ พลอยเจริญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวรัตน์ นพเก้า
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

นายชโลทร จันทร์น้ำท่วม
ครู คศ.2

นางสาวสุมนมานต์ อมรมุนีพงศ์
ครู คศ.2

นายวราศิลป์ อุ่มมี
ครู คศ.1

นายณัฐพันธ์ จันดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นายพนม หวาดเพ็ชร
ครูผู้ช่วย

นางสาวจิรัติกาล ปิ่นดี
ครูผู้ช่วย

นางสาววรรณรัตน์ หลักแหลม
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6