กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายไพรัตน์ พลอยเจริญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3
เบอร์โทร : 0935904953
อีเมล์ : phairad3@gmail.com

นางสาวรัตน์ นพเก้า
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

นางสาวสุมนมานต์ อมรมุนีพงศ์
ครู คศ.2

นายวราศิลป์ อุ่มมี
ครู คศ.1

นายณัฐพันธ์ จันดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 0931691452
อีเมล์ : nathapan452@gmail.com

นายพนม หวาดเพ็ชร
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0821751883
อีเมล์ : panomkob.w@gmail.com

นางสาวจิรัติกาล ปิ่นดี
ครู คศ.1

นางสาววรรณรัตน์ หลักแหลม
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 0894332922
อีเมล์ : luntao.lun@gmail.com

นายยุทธนา กรรมสิทธิ์
ครูชำนาญการ
อีเมล์ : kammasit321@gmail.com

นางสาวนงนุช เตือนสติ
ครู คศ.1