ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
นักเรียน ชาย หญิง รวม
รวมจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 152 145 297
รวมจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 125 151 276
รวมจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 115 131 246
รวมจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 89 128 217
รวมจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 66 130 196
รวมจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 82 106 188
มจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 392 427 819
รวมจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 237 364 601
รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด 629 791 1,420