ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
นักเรียน ชาย หญิง รวม
รวมจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 154 145 299
รวมจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 130 150 280
รวมจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 114 132 246
รวมจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 91 130 221
รวมจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 66 131 197
รวมจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 85 107 192
มจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 398 427 825
รวมจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 242 368 610
รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด 640 795 1,435