กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายชาญวิทย์ เซี่ยงจ๊ง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายวสันต์ งามดี
ครู คศ.3

ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ขอสุข
ครู คศ.2

นายบรรจง โต๊ะถม
ครู คศ.2

นายประดิษฐ์ ท่าชัย
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น

นายภาณุพงษ์ ข้างจะงาม
ครูอัตราจ้าง

นายธวัชชัย ผาเพียว
ครูอัตราจ้าง

นายสิทธิชัย ดวงศรี
ครูอัตราจ้าง

นางสาวอัจฉริยา มั่นสวาทะไพรบูลย์
ครูอัตราจ้าง