กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายชาญวิทย์ เซี่ยงจ๊ง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายวสันต์ งามดี
ครู คศ.3

ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ขอสุข
ครู คศ.2

นายบรรจง โต๊ะถม
ครู คศ.2

นายประดิษฐ์ ท่าชัย
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น /0

นายภาณุพงษ์ ข้างจะงาม
ครูอัตราจ้าง

นายธวัชชัย ผาเพียว
ครูอัตราจ้าง

นายสิทธิชัย ดวงศรี
ครูอัตราจ้าง

นางสาวอัจฉริยา มั่นสวาทะไพรบูลย์
ครูอัตราจ้าง