กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายชาญวิทย์ เซี่ยงจ๊ง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายวสันต์ งามดี
ครู คศ.3

ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ขอสุข
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0910312408
อีเมล์ : rongbw@hotmail.com

นายบรรจง โต๊ะถม
ครู คศ.2

นายประดิษฐ์ ท่าชัย
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น
เบอร์โทร : 0862099002

นายธวัชชัย ผาเพียว
ครูอัตราจ้าง

นายสิทธิชัย ดวงศรี
ครูอัตราจ้าง

นางสาวอัจฉริยา มั่นสวาทะไพรบูลย์
ครูอัตราจ้าง