กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายชาญวิทย์ เซี่ยงจ๊ง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ขอสุข
ครู คศ.2

นายบรรจง โต๊ะถม
ครู คศ.2

นายประดิษฐ์ ท่าชัย
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น

นายธวัชชัย ผาเพียว
ครูอัตราจ้าง

นายสิทธิชัย ดวงศรี
ครูวิกฤต

นางสาวธนัญชนก จุมพลศรี
ครูอัตราจ้าง

นายวีรวิชญ์ บุญเอนก
ครู คศ.1