ครูธุรการ/เจ้าหน้าที่

นางรวีวรรณ เกื้อกูล
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นางสาวเกศรินทร์ คำดำริห์
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวหยาดพิรุณ กากะทิง
เจ้าหน้าที่งานแผนงานฯ

นางสาวสุลีวัลย์ เกิดผล
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

นายวิรัติ ท่าน้ำ
เจ้าหน้าที่วิชาการ

นางสาวปิยะธิดา สีสงคราม
เจ้าหน้าที่ธุรการ