ครูธุรการ/เจ้าหน้าที่

นางปารณัฐ วงค์ราษฎร์
ครูธุรการ

นางรวีวรรณ เกื้อกูล
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นางสาวเกศรินทร์ คำดำริห์
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวหยาดพิรุณ กากะทิง
เจ้าหน้าที่งานแผนงานฯ

นางสาวสุลีวัลย์ เกิดผล
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

นายเดชา เทคำพา
เจ้าหน้าที่วิชาการ

นางสาวเบญจวรรณ ขยา
เจ้าหน้าที่วิชาการ

นายวาทิต ยาน้อย
เจ้าหน้าที่กิจการนักเรียน