กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางเฉลียว พลอยเจริญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางพวงเพชร แก้วเกตุ
ครู คศ.3

นายสันติภาพ อุดมงคล
ครู คศ.3

นายปิยะ อุดมมงคล
ครู คศ.1

นางฉัตรนฤมล เหรา
พนักงานราชการ