กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางเฉลียว พลอยเจริญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางพวงเพชร แก้วเกตุ
ครู คศ.3

นายปิยะ อุดมมงคล
ครู คศ.1

นางฉัตรนฤมล เหรา
พนักงานราชการ

นางอรุณรัตน์ คัมภีรพจน์
ครู คศ.2