กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางเฉลียว พลอยเจริญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0898603528
อีเมล์ : kroocake_mcl@windowslive.com

นางพวงเพชร แก้วเกตุ
ครู คศ.3

นายปิยะ อุดมมงคล
ครู คศ.1

นางฉัตรนฤมล เหรา
พนักงานราชการ

นางอรุณรัตน์ คัมภีรพจน์
ครู คศ.2