กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวรำพู ช่างไชย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวจันทนา แก่นแก้ว
ครู คศ.2
อีเมล์ : nakankaw@gmail.com

นางรุ่งฤดี ทองแซม
ครู คศ.3

นางสาวประนอม จะปิน
ครู คศ.3

นายเจนวิทย์ สุวรรณประสิทธิ์
ครู คศ.2

นางสาววรรษชล เผ่าวงศ์
ครู คศ.2

นางสาวนิภาวรรณ รื่นรมย์
ครู คศ.2

นางสาวนิธินันท์ เกตุแก้ว
ครู คศ.1

นางสาวลัดดาวัลย์ ขวัญนาค
ครู คศ.2

นายประพนธ์ อ่อนพรม
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0851308252
อีเมล์ : prapon_o@hotmail.co.th

นายวีระยุทธ ลำดับ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
เบอร์โทร : 0862055126
อีเมล์ : iknot072@gmail.com

นางพิชชากร มูลปานันท์
ครู คศ.2
อีเมล์ : thipfy13@gmail.com

นางอภิรมย์ฤดี อบเชย
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0612415578
อีเมล์ : golfzaajung@gmail.com

นางสาวภรณ์ชนก แก้วภูสี
ครู คศ.2

นางสาวนิตยา นภากาศ
ครู คศ.2

นางสาวอภิชญา ศรีชัยกูล
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : Aphich.goodday@gmail.com

นายวัฒนพงศ์ เขียวเหลือง
ครูผู้ช่วย

นางสาวศิริประภา ชูเชิด
ครู คศ.1

นางสาวธีราพร ศรีนุช
ครู คศ.1

นายวิรัติ ท่าน้ำ
ครูอัตราจ้าง