กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวรำพู ช่างไชย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวจันทนา แก่นแก้ว
ครู คศ.2

นางรุ่งฤดี ทองแซม
ครู คศ.3

นางสาวประนอม จะปิน
ครู คศ.3

นายเจนวิทย์ สุวรรณประสิทธิ์
ครู คศ.2

นางสาววรวรรณ สำอาง
ครู คศ.3

นางสาววรรษชล เผ่าวงศ์
ครู คศ.2

นางสาวนิภาวรรณ รื่นรมย์
ครู คศ.2

นางสาวนิธินันท์ เกตุแก้ว
ครู คศ.1

นางสาวลัดดาวัลย์ ขวัญนาค
ครู คศ.2

นายประพนธ์ อ่อนพรม
ครู คศ.1

นายวีระยุทธ ลำดับ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวกัลยาวรรธน์ เพชรชินวัตร
ครู คศ.3

นางพิชชากร มูลปานันท์
ครู คศ.2

นางอภิรมย์ฤดี อบเชย
ครู คศ.2

นางสาวภรณ์ชนก แก้วภูสี
ครู คศ.2

นางสาวนิตยา นภากาศ
ครู คศ.2

นางสาวอภิชญา ศรีชัยกูล
ครูผู้ช่วย

นายวัฒนพงศ์ เขียวเหลือง
ครูผู้ช่วย

นางสาวศิริประภา ชูเชิด
ครู คศ.1

นางสาวธีราพร ศรีนุช
ครู คศ.1