ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
09 มี.ค. 65 ถึง 13 มี.ค. 65 รับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1/ม.4
ห้องโสตทัศนศึกษา / ชุดนักเรียน
28 ก.พ. 65 ถึง 02 มี.ค. 65 สอบปลายภาค 2/2564
ชุดนักเรียน
02 พ.ย. 64 ถึง 05 พ.ย. 64 โอน sgs
28 ต.ค. 64 ส่งเล่ม ปพ.
28 ต.ค. 64 ประกาศผลการเรียน 1/2564
26 ต.ค. 64 เปิดภาคเรรียนที่ 2/2564
26 ต.ค. 64 ถึง 27 ต.ค. 64 ส่งคะแนน bookmark
01 ต.ค. 64 ถึง 08 ต.ค. 64 สอบปลายภาค 1/2564
24 มิ.ย. 64 กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้น ม.ต้น
17 มิ.ย. 64 กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้น ม.ปลาย
14 มิ.ย. 64 เรียน on-site สลับวัน ม.ต้น/ม.ปลาย
07 มิ.ย. 64 เปิดภาคเรียนที่​ ​1 ปีการศึกษา​ 2564 (เรียน online)