ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
26 ก.ย. 65 ถึง 28 ก.ย. 65 สอบปลายภาค 1/2565
30 ส.ค. 65 กิจกรรมวันอาเซียน
24 ส.ค. 65 ถึง 25 ส.ค. 65 กีฬาสี