กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายวรดิฐ เกิดผล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

เจียม ระวังภัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

นายปกครอง ศรีสุวรรณ
ครู คศ.3

นางสาวศรัณยา กลีบธง
ครู คศ.3

นางจุฑารัตน์ ขอสุข
ครู คศ.3

นางศุทธวีร์ เกิดผล
ครู คศ.3

นางนภสร รมณียกุล
ครู คศ.3

นางสาวนิรมล แจ่มรัตนโสภิณ
ครู คศ.1

นางสาวพิชญาจันตะมา
ครูอัตราจ้าง

นางมัณฑนา ฟั่นเฝือ
ครู คศ.3

นางสาวธนาภรณ์ คำแอ่ง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3