กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายวรดิฐ เกิดผล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

เจียม ระวังภัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
อีเมล์ : krujiam29@gmail.com

นายปกครอง ศรีสุวรรณ
ครู คศ.3

นางสาวศรัณยา กลีบธง
ครู คศ.3

นางจุฑารัตน์ ขอสุข
ครู คศ.3

นางศุทธวีร์ เกิดผล
ครู คศ.3

นางนภสร รมณียกุล
ครู คศ.3

นางสาวนิรมล แจ่มรัตนโสภิณ
ครู คศ.1

นางสาวพิชญาจันตะมา
ครูอัตราจ้าง

นางมัณฑนา ฟั่นเฝือ
ครู คศ.3

นางสาวธนาภรณ์ คำแอ่ง
ครู คศ.1