กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายศราวุฒิ เนียมหอม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวศุภรดา ไพรสนธิ์
ครู คศ.3

นางอรนุช จูเปีย
ครู คศ.3

นางชมัยพร วงศ์จันทรมณี
ครู คศ.3

นางประภาวดี ทองเวียง
ครู คศ.3

นางสาวยุเพ็ญ วัฒนอัมพร
ครู คศ.3

นางสาวภัทธิชา นนทธิ
ครู คศ.1

นายเอกรัฐ ตรองบุญมี
ครู คศ.1