กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายศราวุฒิ เนียมหอม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุนทรีรัตน์ มหาปัญญาวงศ์
ครู คศ.3

นางสาวศุภรดา ไพรสนธิ์
ครู คศ.3

นางอรนุช จูเปีย
ครู คศ.3

นางชมัยพร วงศ์จันทรมณี
ครู คศ.3

นางประภาวดี ทองเวียง
ครู คศ.3

นางสาวยุเพ็ญ วัฒนอัมพร
ครู คศ.3

นางสาวภัทธิชา นนทธิ
ครู คศ.2

นายเอกรัฐ ตรองบุญมี
ครูผู้ช่วย