กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายศราวุฒิ เนียมหอม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวศุภรดา ไพรสนธิ์
ครู คศ.3

นางอรนุช จูเปีย
ครู คศ.3

นางชมัยพร วงศ์จันทรมณี
ครู คศ.3
อีเมล์ : tantantan_15@hotmail.com

นางประภาวดี ทองเวียง
ครู คศ.3

นางสาวยุเพ็ญ วัฒนอัมพร
ครู คศ.3

นายเอกรัฐ ตรองบุญมี
ครู คศ.1