ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มบริหารวิชาการ
แบบรายงานกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ปีการศึกษา 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 46.03 KB 58807
แบบฟอร์มหน้าปกสรุปผลการวิเคราะห์ข้อสอบวัดผลกลางภาคและปลายภาค Word Document ขนาดไฟล์ 34.42 KB 64008
ตารางสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.41 MB 64254
รูปแบบการจัดทำข้อสอบวัดผลของโรงเรียนเมืองเชลียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 363.94 KB 64274
แบบรายงานกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 31.58 KB 123786
ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 56.73 KB 123742
ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 47.79 KB 123738
สถิตินักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 106.55 KB 123739
ตารางเรียนนักเรียนชั้น ม.1-ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 8 พ.ย.64) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.95 MB 123759
เอกสารประกอบการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 JPEG Image ขนาดไฟล์ 247.5 KB 146439
ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับครูประจำวิชา ชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเรียนเมืองเชลียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 244.53 KB 146703
แนวปฏิบัติในการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.45 KB 146731
แผนผังสนามสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 271.59 KB 146682
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 JPEG Image ขนาดไฟล์ 379.98 KB 146393
แผนผังห้องสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 50.1 KB 146486
แผนผังห้องสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 59.23 KB 146460
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.36 KB 146548
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 271.36 KB 146747
กลุ่มบริหารงบประมาณ
บันทึกข้อความสรุปผลการดำเนินโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 51.54 KB 57873
แบบสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 78.5 KB 57867
คู่มือดำเนินการเกี่ยวกับราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่น ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561 123870
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยกาจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 482.25 KB 123868
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 178.64 KB 123863
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 286.74 KB 123862
>แบบฟอร์มรายงานสรุปโครงการ ปีการศึกษา 2564 146812
แบบฟอร์มโครงการ 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 70.5 KB 146705
แบบรายงานโครงการ ปีงบประมาณ 2564(รายไตรมาส) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 21.2 KB 146598
เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 175.44 KB 146662
กลุ่มบริหารงานบุคคล
PA2-แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง-ไม่มีวิทยฐานะ Word Document ขนาดไฟล์ 32.36 KB 38
PA2-แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง-วิทยฐานะครูชำนาญการ Word Document ขนาดไฟล์ 35.5 KB 32
PA2-แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง-วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 38.01 KB 38
PA3-แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางาน Word Document ขนาดไฟล์ 20.23 KB 66
แบบรายงานข้อตกลงในการพัฒนางาน Word Document ขนาดไฟล์ 33.06 KB 55382
>คู่มือ ว9 และแบบบันทึกข้อตกลง 123858
ประกาศกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเมืองเชลียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.7 KB 123915
>แบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครู 123939
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 76.41 KB 123878
ปกบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน ว9/2564 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.8 MB 126231
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน ว9/2564 RAR Archive ขนาดไฟล์ 143.39 KB 126221
รวมกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.94 MB 146490
งานธุรการ
แนวปฏิบัติการรับโทรศัพท์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 56.21 KB 146710
การดำเนินงานธุรการโรงเรียนเมืองเชลียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 280.82 KB 146698
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.14 MB 146346