ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มบริหารวิชาการ
แบบรายงานกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ปีการศึกษา 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 46.03 KB 58779
แบบฟอร์มหน้าปกสรุปผลการวิเคราะห์ข้อสอบวัดผลกลางภาคและปลายภาค Word Document ขนาดไฟล์ 34.42 KB 63996
ตารางสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.41 MB 64253
รูปแบบการจัดทำข้อสอบวัดผลของโรงเรียนเมืองเชลียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 363.94 KB 64269
แบบรายงานกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 31.58 KB 123776
ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 56.73 KB 123738
ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 47.79 KB 123736
สถิตินักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 106.55 KB 123736
ตารางเรียนนักเรียนชั้น ม.1-ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 8 พ.ย.64) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.95 MB 123755
เอกสารประกอบการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 JPEG Image ขนาดไฟล์ 247.5 KB 146437
ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับครูประจำวิชา ชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเรียนเมืองเชลียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 244.53 KB 146701
แนวปฏิบัติในการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.45 KB 146730
แผนผังสนามสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 271.59 KB 146681
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 JPEG Image ขนาดไฟล์ 379.98 KB 146391
แผนผังห้องสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 50.1 KB 146484
แผนผังห้องสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 59.23 KB 146459
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.36 KB 146547
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 271.36 KB 146745
กลุ่มบริหารงบประมาณ
บันทึกข้อความสรุปผลการดำเนินโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 51.54 KB 57869
แบบสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 78.5 KB 57861
คู่มือดำเนินการเกี่ยวกับราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่น ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561 123869
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยกาจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 482.25 KB 123867
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 178.64 KB 123862
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 286.74 KB 123861
>แบบฟอร์มรายงานสรุปโครงการ ปีการศึกษา 2564 146808
แบบฟอร์มโครงการ 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 70.5 KB 146704
แบบรายงานโครงการ ปีงบประมาณ 2564(รายไตรมาส) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 21.2 KB 146597
เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 175.44 KB 146661
กลุ่มบริหารงานบุคคล
แบบรายงานข้อตกลงในการพัฒนางาน Word Document ขนาดไฟล์ 40.93 KB 55268
>คู่มือ ว9 และแบบบันทึกข้อตกลง 123845
ประกาศกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเมืองเชลียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.7 KB 123893
>แบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครู 123915
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 76.41 KB 123877
ปกบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน ว9/2564 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.8 MB 126227
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน ว9/2564 RAR Archive ขนาดไฟล์ 143.39 KB 126217
รวมกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.94 MB 146489
งานธุรการ
แนวปฏิบัติการรับโทรศัพท์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 56.21 KB 146709
การดำเนินงานธุรการโรงเรียนเมืองเชลียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 280.82 KB 146697
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.14 MB 146345