ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 178.43 KB 7
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.08 KB 1
รายชื่อรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ม.1 ปีการศึกษา 2566 (ไม่สมบูรณ์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 40.39 KB 6
รายชื่อรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ม.1 ปีการศึกษา 2566 (สมบูรณ์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 87.67 KB 7
รายชื่อรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ม.4 ปีการศึกษา 2566(สมบูรณ์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 44.72 KB 1
รายชื่อรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ม.4 วันที่ 14 มีนาคม 2566(สมบูรณ์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 35.47 KB 5
รายชื่อรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ม.1 วันที่ 14 มีนาคม 2566(สมบูรณ์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 40.53 KB 4
รายชื่อรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ม.1วันที่ 14 มีนาคม 2566(ไม่สมบูรณ์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 39.31 KB 4
รายชื่อรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ม.4 วันที่ 13 มีนาคม 2566(สมบูรณ์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 37.54 KB 8
รายชื่อรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ม.1วันที่ 13 มีนาคม 2566(ไม่สมบูรณ์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 38.36 KB 6
รายชื่อรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ม.1 วันที่ 13 มีนาคม 2566(สมบูรณ์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 42.74 KB 7
รายชื่อรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ม.1 วันที่ 12 มีนาคม 2566(ไม่สมบูรณ์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 37.81 KB 5
รายชื่อรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ม. วันที่ 12 มีนาคม 2566(สมบูรณ์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 55.7 KB 4
รายชื่อรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ม.1 วันที่ 11 มีนาคม 2566(ไม่สมบูรณ์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 36.09 KB 3
รายชื่อรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ม.1 วันที่ 11 มีนาคม 2566(สมบูรณ์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.74 KB 6
รายชื่อรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ม.4 วันที่ 12 มีนาคม 2566(สมบูรณ์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 39.04 KB 5
รายชื่อรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ม.4 วันที่ 11 มีนาคม 2566(สมบูรณ์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 39.64 KB 5
กลุ่มบริหารวิชาการ
แบบรายงานกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ปีการศึกษา 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 46.03 KB 58838
แบบฟอร์มหน้าปกสรุปผลการวิเคราะห์ข้อสอบวัดผลกลางภาคและปลายภาค Word Document ขนาดไฟล์ 34.42 KB 64025
ตารางสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.41 MB 64269
รูปแบบการจัดทำข้อสอบวัดผลของโรงเรียนเมืองเชลียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 363.94 KB 64280
แบบรายงานกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 31.58 KB 123816
ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 56.73 KB 123745
ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 47.79 KB 123746
สถิตินักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 106.55 KB 123746
ตารางเรียนนักเรียนชั้น ม.1-ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 8 พ.ย.64) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.95 MB 123770
เอกสารประกอบการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 JPEG Image ขนาดไฟล์ 247.5 KB 146449
ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับครูประจำวิชา ชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเรียนเมืองเชลียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 244.53 KB 146711
แนวปฏิบัติในการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.45 KB 146740
แผนผังสนามสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 271.59 KB 146683
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 JPEG Image ขนาดไฟล์ 379.98 KB 146394
แผนผังห้องสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 50.1 KB 146487
แผนผังห้องสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 59.23 KB 146467
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.36 KB 146555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 271.36 KB 146756
กลุ่มบริหารงบประมาณ
จัดสรรงบประมาณกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 30.16 KB 5
แบบสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 126 KB 57919
คู่มือดำเนินการเกี่ยวกับราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่น ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561 123872
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยกาจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 482.25 KB 123869
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 178.64 KB 123870
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 286.74 KB 123863
แบบฟอร์มโครงการ 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 70.5 KB 146708
แบบรายงานโครงการ ปีงบประมาณ 2564(รายไตรมาส) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 21.2 KB 146600
เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 175.44 KB 146669
กลุ่มบริหารงานบุคคล
>แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 8
PA2-แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง-ไม่มีวิทยฐานะ Word Document ขนาดไฟล์ 32.36 KB 47
PA2-แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง-วิทยฐานะครูชำนาญการ Word Document ขนาดไฟล์ 35.5 KB 43
PA2-แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง-วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 38.01 KB 47
PA3-แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางาน Word Document ขนาดไฟล์ 20.23 KB 68
แบบรายงานข้อตกลงในการพัฒนางาน Word Document ขนาดไฟล์ 33.06 KB 55394
>คู่มือ ว9 และแบบบันทึกข้อตกลง 123860
ประกาศกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเมืองเชลียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.7 KB 123917
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 76.41 KB 123880
ปกบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน ว9/2564 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.8 MB 126243
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน ว9/2564 RAR Archive ขนาดไฟล์ 143.39 KB 126223
รวมกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.94 MB 146497
งานธุรการ
แนวปฏิบัติการรับโทรศัพท์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 56.21 KB 146711
การดำเนินงานธุรการโรงเรียนเมืองเชลียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 280.82 KB 146705
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.14 MB 146347