::ยินดีต้อนรับเข้าสู่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเมืองเชลียง ::
 
 
 
 
 
                      วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์      

                  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพการเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษที่ 21
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในปี 2564

พันธกิจ 

  1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพการเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษที่ 21
     ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  2. การบริหารและการจัดการสถานศึกษาเป็นระบบและมีคุณภาพ 
  3. จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  4. ระบบการประกันคุณภาพภายในมีประสิทธิผล
 
เป้าประสงค์ 
  1. ผู้เรียนมีคุณภาพการเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษที่ 21 ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  2. สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ 
  3.สถานศึกษามีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  4.สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในมีประสิทธิผล
 
 
 
 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวจันทร์เพ็ญ ทรัพย์ประชา
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเชลียง
 
นายอรุณ หอมชื่น
รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเชลียง
 
 
 
 
 
หหsss