::ยินดีต้อนรับเข้าสู่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเมืองเชลียง ::
 
 
 
 
 
 
 
 
นายศราวุฒิ เนียมหอม
 
ครูชำนาญการ /หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
     
นางสาวระวีวรรณ อินทรประพันธ์
นางสุนทรีรัตน์ มหาปัญญาวงศ์
นางสาวศุภรดา ไพรสนธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
     
นางอรนุช จูเปีย
นางชมัยพร วงศ์จันทรมณี
นางประภาวดี ทองเวียง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการ
     
   
นางสาวภัทธิชา นนทธิ
   
ครู
   
     
     
     
 
นางสาวจันทร์เพ็ญ ทรัพย์ประชา
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเชลียง
 
นายอรุณ หอมชื่น
รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเชลียง
 
 
sss