::ยินดีต้อนรับเข้าสู่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเมืองเชลียง ::
 
 
 
 
 
 
 
 
นางเฉลียว พลอยเจริญ
 
ครูชำนาญการพิเศษ /หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
     
นายเรวัตร น้อยวงส์
นางประนอม ฉายกี่
นางพวงเพชร แก้วเกตุ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
     
นายธีราวุธ จูเปีย
นางสาวกัลยาวรรธน์ เพชรชินวัตร
นายสุรวิทย์ รังสิวุฒาภรณ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการ
     
นางพิชชากร มูลปานันท์
นางอภิรมย์ฤดี อบเชย
นางสาวภรณ์ชนก แก้วภูสี
ครูชำนาญการ
ครูชำนาญการ
ครู
     
 
นายปิยะ อุดมมงคล
นางฉัตรนฤมล เหรา
 
ครูผู้ช่วย
พนักงานราชการ
 
     
     
     
     
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวจันทร์เพ็ญ ทรัพย์ประชา
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเชลียง
 
นายอรุณ หอมชื่น
รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเชลียง
 
 
 
sss