คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพุทธรักษา ชัยนุรักษ์
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปนัดดา เขียวเมือง
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน คนที่ 1
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายสิรวิชญ์ ประดิษฐ์
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน คนที่ 2
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิไลวรรณ เกิดแพ
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวฟ้าใหม่ นนทธิ
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปณิตา ตาพรม
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนิภา แย้มอ่ำ
ตำแหน่ง : ฝ่ายกีฬาและนันทนาการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปรียาภรณ์ อุดมลาภ
ตำแหน่ง : ฝ่ายกีฬาและนันทนาการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเกตศริน อินน้อย
ตำแหน่ง : ฝ่ายปกครองและคุณธรรมจริยธรรม
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกันต์ฤทัย คงฟู
ตำแหน่ง : ฝ่ายปกครองและคุณธรรมจริยธรรม
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายกรวิชญ์ ขอบเหลือง
ตำแหน่ง : ฝ่ายสถานที่
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายภานุพงษ์ เดชวงศ์
ตำแหน่ง : ฝ่ายสถานที่
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจิรวดี ยอดยิ่ง
ตำแหน่ง : ฝ่ายสาธารณสุข
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกัญญารักษ์ คะแยแก้ว
ตำแหน่ง : ฝ่ายส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจของพอเพียงและธรรมมาภิบาล
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววริศรา มาขวา
ตำแหน่ง : ฝ่ายส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจของพอเพียงและธรรมมาภิบาล
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายภคินธร เกตุลา
ตำแหน่ง : ฝ่ายเทคโนโลยี
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรัชดาภรณ์ ช่วยหลำ
ตำแหน่ง : ฝ่ายภูมิปัญญา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุทินา ค้างคีรี
ตำแหน่ง : ฝ่ายส่งเสริมการเรียนรู้และสิทธิมนุษยชน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนฤพร ค้างคีรี
ตำแหน่ง : ฝ่ายส่งเสริมการเรียนรู้และสิทธิมนุษยชน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐวัช บัวนาค
ตำแหน่ง : ฝ่ายสิ่งแวดล้อม
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุภาพรรณ ป้องปัดชา
ตำแหน่ง : ประธานที่ปรึกษา
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววริศรา ป้องเคน
ตำแหน่ง : สภาที่ปรึกษา
ระดับชั้น :