::ยินดีต้อนรับเข้าสู่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเมืองเชลียง ::
 
 
 
 
 
 
 
 
นายชนินทร์ เกิดผล
 
ครูชำนาญการพิเศษ /หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
     
นายชลิต ฉายกี่
นายประกิต โฆสิต
นายอนุวัฒน์ วงศ์จันทรมณี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
     
นายคมกริช แหงมปาน
นายเอกลักษณ์ พลเลิศ
นางสาวธนิตา ทานศรีชาติ
ครู
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
     
   
     
     
     
     
     
 
นางสาวจันทร์เพ็ญ ทรัพย์ประชา
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเชลียง
 
นายอรุณ หอมชื่น
รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเชลียง
 
 
sss