::ยินดีต้อนรับเข้าสู่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเมืองเชลียง ::
 
 
 
 
 
 
 
 
นายไพรัตน์ พลอยเจริญ
 
ครูชำนาญการพิเศษ /หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
     
นางวรีวรรณ โขนงนุช
นางสาวรัตน์ นพเก้า
นางมาลัย พุกกะณะสุต
ครูเชี่ยวชาญ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
     
นางถนอมสรี มหา
นายชโลทร จันทร์น้ำท่วม
นางสาวสุมนมานต์ อมรมุนีพงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการ
ครูชำนาญการ
     
นายวราศิลป์ อุ่มมี
นายณัฐพันธ์ จันดี
นางสาววรรณรัตน์ หลักแหลม
ครู
ครูผู้ช่วย
พนักงานราชการ
     
     
     
 
นางสาวจันทร์เพ็ญ ทรัพย์ประชา
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเชลียง
 
นายอรุณ หอมชื่น
รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเชลียง
 
 
sss