::ยินดีต้อนรับเข้าสู่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเมืองเชลียง ::
 
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวประนอม จะปิน
 
ครูชำนาญการพิเศษ /หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
     
นางสาวจันทนา แก่นแก้ว
นางรุ่งฤดี ทองแซม
นางสาวรำพู ช่างไชย
ครูชำนาญการ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการ
     
นายเจนวิทย์ สุวรรณประสิทธิ์
นางสาววรวรรณ สำอาง
นางสาววรรษชล เผ่าวงศ์
ครูชำนาญการ
ครูชำนาญการ
ครูชำนาญการ
     
นางสาวนิภาวรรณ รื่นรมย์
นางสาวนิธินันท์ เกตุแก้ว
นางสาวลัดดาวัลย์ ขวัญนาค
ครู
ครู
ครู
     
 
นายประพนธ์ อ่อนพรม
นายวีรยุทธ ลำดับ
 
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
 
     
     
     
     
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวจันทร์เพ็ญ ทรัพย์ประชา
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเชลียง
 
นายอรุณ หอมชื่น
รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเชลียง
 
 
 
sss