::ยินดีต้อนรับเข้าสู่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเมืองเชลียง ::
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสมโภชน์ ดีเอี่ยม
 
ครูชำนาญการพิเศษ / หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
     
นายวรดิฐ  เกิดผล

นายปกครอง  ศรีสุวรรณ

นางเจียม  ระวังภัย

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
     
น.ส.ศรัณยา  กลีบธง
นางจุฑารัตน์  ขอสุข
นางศุทธวีร์  เกิดผล
ครูชำนาญการพิเศษ

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูชำนาญการพิเศษ
     
นางนภสร  รมณียกุล

นางสาวนิรมล แจ่มรัตนโสภิณ

นางสาวพิชญาจันตะมา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้ช่วย
ครูอัตราจ้าง
 
 
นางสาวจันทร์เพ็ญ ทรัพย์ประชา
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเชลียง
 
นายอรุณ หอมชื่น
รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเชลียง
 
sss