ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายฉลาด รมยานนท์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2499 - 2503
ชื่อ-นามสกุล : นายวิโรจน์ วัฒนไพบูลย์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2503 - 2513
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบูรณ์ หรุ่นสำราญ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2513 - 2517
ชื่อ-นามสกุล : นายชูชีพ มีจุ้ย
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2517 - 2519
ชื่อ-นามสกุล : นายสำราญ หลักแหลม
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2519 - 2522
ชื่อ-นามสกุล : นายไพวัน คงกระพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2522 - 2527
ชื่อ-นามสกุล : นายจินดา เอมะสุวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2527 - 2533
ชื่อ-นามสกุล : นายนริศ วงศ์โชติรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2533 - 2534
ชื่อ-นามสกุล : นายเสริม มีกล่ำ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2534 - 2541
ชื่อ-นามสกุล : นายสมคิด พึ่งพันธุ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2541 - 2543
ชื่อ-นามสกุล : นายประมวล ลอยฟ้า
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2543 - 2547
ชื่อ-นามสกุล : นายถวิล หิรัญศรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2547 - 2551
ชื่อ-นามสกุล : นายวิทยา ทองอยู่
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2551 - 2555
ชื่อ-นามสกุล : นายนรินทร์ คงคาสวรรค์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2555 - 2558
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจันทร์เพ็ญ ทรัพย์ประชา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน