::ยินดีต้อนรับเข้าสู่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเมืองเชลียง ::
 
 
 
 
 

ประวัติการก่อตั้ง

โรงเรียนเมืองเชลียงตั้งขึ้นเมื่อวันที่  1  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2499  ใช้ชื่อในการประกาศจัดตั้งว่า         “โรงเรียนมัธยมวิสามัญอำเภอศรีสัชนาลัย” เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นประเภทสหศึกษา  โดยใช้ชั้นล่างของโรงเรียนปริยัติธรรม (วัดหาดเสี้ยว) เป็นสถานศึกษา  มีพระครูบวรธรรมานุศาสน์ เป็นผู้อุปการะ  ครูใหญ่คนแรก คือ นายฉลาด  รมยานนท์
พ.ศ. 2500  ย้ายมาทำการสอนที่โรงเรียนศรีสัชนาลัย
พ.ศ. 2501  ย้ายมาทำการสอนที่เลขที่  417  หมู่  2  ตำบลหาดเสี้ยว  อำเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย  บนที่ดินหมายเลข สท  70  ซึ่งเป็นที่ตั้งปัจจุบัน  เป็นที่ดินที่ได้รับการบริจาคจากประชาชน มีเนื้อที่  76  ไร่  3  งาน  266/10ตารางวาแปลงที่ 2  ที่ดินหมายเลข สท 936  มีเนื้อที่  1 งาน  56  ตารางวา
รวมมีที่ดินทั้งสิ้น  77  ไร่  826/10ตารางวา
พ.ศ. 2520  เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปัจจุบัน  เป็นประเภทสหศึกษา  เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6  
 
คติพจน์ของโรงเรียน
วิริเยน  ทุกฺขมจฺเจติ  หมายถึง  บุคคลล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร
 

คำขวัญของโรงเรียน

          เรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม  เป็นผู้นำด้านศิลปวัฒนธรรมไทย

 

สีประจำโรงเรียน  

สีชมพู – ขาว 
 

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

ความหมาย  :  ความรู้ทำให้เข้มแข็งประดุจศิลา
>>ดาวน์โหลด

อักษรย่อ : ม.ช.

 
อัตลักษณ์ : ผู้เรียนมีคุณภาพการเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษที่ 21
เอกลักษณ์ : เป็นผู้นำด้านศิลปวัฒนธรรมไทย
Website  :    http://www.mcl.ac.th/ 
E-mail      :    mclschool@hotmail.com
 
 
นางสาวจันทร์เพ็ญ ทรัพย์ประชา
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเชลียง
 
นายอรุณ หอมชื่น
รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเชลียง
 
 
 
 
sss