::ยินดีต้อนรับเข้าสู่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเมืองเชลียง ::
 
 
 
 
 
ลำดับที่
วันที่
ชื่อกิจกรรม
1
23 พ.ย.2560
โครงการปลูกป่าแม่น้ำ 9 สาย "ลุ่มแม่น้ำยม"
จังหวัดสุโขทัย"ต้นกล้าจิตอาสา ร่วมพลังศรัทหธา ปลูกป่าทั่วแผนดิน"
2
25 พ.ย.2560
ประชุมสมาคมผู้ปกครองกับครูโรงเรียนเมืองเชลียง และผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษาClassroom Meeting เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560
3
29-30 พ.ย.2560
ผอ.จันทร์เพ็ญ ทรัพย์ประชา
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเชลียง พร้อมด้วย
ครูพวงเพชร แก้วเกต ครูแกนนำ และ นางสาวอรุณรัตน์ มุกันโท นักเรียนแกนนำ แหล่งเรียนรู้พระราชกรณียกิ จและโครงการพระราชดำริ นำเสนอผลงานเพื่อรับการคัดเ ลือก "รางวัลสูงสุดระดับชาติสถาน ศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบ ัติที่เป็นเลิศ" ปี ๒๕๖๐ ระดับประเทศ และร่วมงาน "รวมพลังเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง" ปี ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและค อนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
4
22 ธ.ค.2560
นายวาทกานต์ ศรีธราษฏร์ 
ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน แกนนำ โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม จำนวนครู 16 คน นักเรียน 13 คน ให้เกียรติมาศึกษาดูงาน การดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ของโรงเรียนเมืองเชลียง
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
       
       
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวจันทร์เพ็ญ ทรัพย์ประชา
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเชลียง
 
นายอรุณ หอมชื่น
รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเชลียง
 
 
 
 
sss