::ยินดีต้อนรับเข้าสู่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเมืองเชลียง ::
 
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวแสงเดือน พลมาก
 
ครูชำนาญการพิเศษ /หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
     
นางจันทร รังสิวุฒาภรณ์
นางวาลี เนียมถาวร
นางสาววันเพ็ญ อ่อนดี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
     
นางสาวกนกพร นวมนาค
นางสุพัตรา จั่นจีน
นางสาวไฉน อรุณเกล้า
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการ
     
นายฉัตรชัย ศรีสมบูรณ์
นางพัชรินทร์ พรมสุบรรณ์
นางพชรภรณ์ ระชัน
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
     
 
นางสาวมินตรา คู่นพคุณ
นายภูมิภัทร ภูมิศิริรักษ์
 
ครูชำนาญการ
ครู
 
     
     
     
     
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวจันทร์เพ็ญ ทรัพย์ประชา
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเชลียง
 
นายอรุณ หอมชื่น
รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเชลียง
 
 
 
sss