::ยินดีต้อนรับเข้าสู่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเมืองเชลียง ::
 
 
 
 
 
>>แบบฟอร์ม ID-Plan 2561
>>ตัวอย่าง แผนพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
>>ตัวอย่าง แผนพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
>>ตัวอย่าง แผนพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
>>ตัวอย่าง แผนพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
>>ตัวอย่าง แผนพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

>>ตัวอย่างเอกสาร การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว21/2560 ลว 5 ก.ค. 2561

 
***งานธุรการ***
>>ขอบข่ายงานธุรการ
>>คู่มืองานธุรการ
>>แผนผังงานธุรการ
>>คุณสมบัติของผู้ที่ทำงานธุรการ
 
>> แบบบันทึกข้อมูลนักเรียนโรงเรียนเมืองเชลียง โปรแกรม PS School
>> รายชื่อนักเรียน ม.1 l ม.2 l ม.3 l ม.4 l ม.5 l ม.6
>> Program scantool V.4.0 ดาวน์โหลดโปรแกรม
ตรวจสอบ >> ข้อมูลนักเรียน โปรแกรม PS SCHOOL ม.ต้น l ม.ปลาย
>>แบบฟอร์มเอกสารทางวิชาการของโรงเรียน
 
 
 
งานแผนงานและประกันคุณภาพ
>> แบบฟอร์มโครงการ
>>แบบฟอร์มรายงานโครงการ
>>เอกสารการควบคุมภายใน
 
งานการเงินและพัสดุ
>>(ตัวอย่าง)ขออนุมัติเดินทางไปราชการและขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการ
>>(ตัวอย่าง)ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
>>(ตัวอย่าง)หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แนวนอน)
>>ขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ
>>แบบใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียน
>>ใบสำคัญรับเงิน ---- สำหรับวิทยากร
 
 
 
 
นางสาวจันทร์เพ็ญ ทรัพย์ประชา
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเชลียง
 
นายอรุณ หอมชื่น
รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเชลียง
 
 
 
 
 
หsss