สรุปรายการจัดจ้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม และการจัดจ้างทั่วไป ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2554– 15 มีนาคม 2555
กราฟสรุปรายการจัดสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม และการจ้างทั่วไป ระหว่าง 1 ต.ค.2554-15 มี.ค.2555
สรุปรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ระยะเวลา  1  ตุลาคม 2554 – 15 มีนาคม 2555
กราฟรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ 1 ต.ค.2554-15 มี.ค.2555
สรุปรายการจัดซื้อวัสดุ 1 ตุลาคม  2554  – 15 มีนาคม  2555
กราฟสรุปรายการจัดซื้อวัสดุ 1 ต.ค.2554-15 มี.ค.2555