::ยินดีต้อนรับเข้าสู่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเมืองเชลียง ::
 
 
 
 
 
                  คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเมืองเชลียง
1.  นายเกตุ วงศ์จันทรมณี  ประธานกรรมการ
2.  นายสิทธิพร ศรีปาน   กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
3.  นางสุนทรีรัตน์  มหาปัญญาวงศ กรรมการผู้แทนคร
4.  นายณรงค์ รัตน์วิเชียรศร      กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
5.  นายนนธ์ มานิตย์     กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น
6.  นายกฤษดา ขอประสิทธิ์    กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
7.  พระครูสถิตคุณสาทร กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
8.  พระครูธีรศาสน์โกวิท กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
9.  นายสละ  เมธีธรรม  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
10.นายวงกต  ขาวนวล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
11.นายจำลอง  คุรุบรรเจิดจิต    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
12.นางนิ่มนวล น้อยวงศ์     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
13.นายถนอมศักดิ์ กาไหล่ทอง       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ    
14.นางรุ่งอรุณ คำโมง     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ    
15.ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการและเลขานุการ

                                 

 
นางสาวจันทร์เพ็ญ ทรัพย์ประชา
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเชลียง
 
นายอรุณ หอมชื่น
รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเชลียง
 
 
 
หหsss