::ยินดีต้อนรับเข้าสู่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเมืองเชลียง ::
 
 
 
 
 
นางปารณัฐ วงค์ราษฎร์
นางรวีวรรณ เกื้อกูล
นางสาวเกศรินทร์ คำดำริห์
ครูธุรการ
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่การเงิน
   
นางสาวหยาดพิรุณ เอื้อนจิตร
นางสาวสุลีวัลย์ เกิดผล
นายเดชา เทคำพา
เจ้าหน้าที่งานแผนงานฯ
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
เจ้าหน้าที่วิชาการ
     
 
นางสาวเบญจวรรณ ขยา
นายวาทิต ยาน้อย
 
เจ้าหน้าที่วิชาการ
เจ้าหน้าที่กิจการนักเรียน
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวจันทร์เพ็ญ ทรัพย์ประชา
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเชลียง
 
นายอรุณ หอมชื่น
รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเชลียง
 
 
 
sss