::ยินดีต้อนรับเข้าสู่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเมืองเชลียง ::
 
 
 
 
 
 
 
 
นายชาญวิทย์ เซี่ยงจ๊ง
 
 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 
     
นายวสันต์ งามดี
ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ขอสุข
นายบรรจง โต๊ะถม
ครูชำนาญการพิเศษ
ครู
ครู
     
นายประดิษฐ์ ท่าชัย
นายภาณุพงษ์ ข้างจะงาม
นางนิ่มนวล ขอบเหลือง
พนักงานราชการ
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
     
   
นายธวัชชัย ผาเพียว
   
ครูอัตราจ้าง
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวจันทร์เพ็ญ ทรัพย์ประชา
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเชลียง
 
นายอรุณ หอมชื่น
รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเชลียง
 
 
 
sss