รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ธีรโรจน์ พ้นภัย (เบ้)
ปีที่จบ : 2547   รุ่น : 45
อีเมล์ : teerarod@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.facebook.com/teeraroj
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
ตำแหน่ง : นักเทคโนโลยีดิจิทัล
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี 10400

วันที่บันทึกข้อมูล : 29 เม.ย. 2563,15:33 น.   หมายเลขไอพี : 134.196.150.17


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล