ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าประสงค์
ข้อมูลอาคารสถานที่

คณะผู้บริหาร
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระฯภาษาไทย
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาและวัฒนธรรม
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี
บุคลากรทางการศึกษา


 

 นางสาวจันทร์เพ็ญ ทรัพย์ประชา

โรงเรียนเมืองเชลียง 417 หมู่ 2 ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 38
Tel. 055-671034 Fax 055-671248

พัฒนาโดย : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนเมืองเชลียง
ผู้รับผิดชอบ : นายเจนวิทย์ สุวรรณประสิทธิ์
ติดต่อ : janewitok@gmail.com